Home Courses TECHNICAL INDICATORS : STOCHASTIC OSCILLATOR

TECHNICAL INDICATORS : STOCHASTIC OSCILLATOR

4104
0

Stochastic oscillator เป็น Momentum indicator ที่พัฒนาโดย George C. Lane ซึ่งใช้ในการวัดระดับของราคาปิด โดยเปรียบเทียบกับช่วงราคาของราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ปกติจะใช้ 14 แท่งราคา

ค่าของอินดิเคเตอร์จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ทั้งนี้ สกุลเงินจะถือว่า Overbought (ราคาเข้าใกล้จุดสูงสุดในช่วงเวลา 14 วัน) เมื่อ Stochastic มีค่ามากกว่า 80 และสกุลเงินจะถือว่า Oversold (ราคาเข้าใกล้จุดต่ำสุดในช่วงเวลา 14 วัน) เมื่อ Stochastic มีค่าต่ำกว่า 20

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ ebook การเทรดคู่สกุลเงินหลัก : ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ ใน https://www.tickmill.com/th/education/ebooks