Wednesday, December 11, 2019

FEATURED

Fundamental Analysis

บทที่ 1 : Forex คืออะไร

Forex ย่อมาจาก Foreign Currency Exchage หมายถึง การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสกุลหนึ่งเป็นเงินอีกสกุลหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ... ในการแลกเปลี่ยน (หรือซื้อ-ขาย ซึ่งนิยมเรียกว่าเทรด Forex) จะใช้สัญลักษณ์แทนคู่เงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนในรูปแบบดังต่อไปนี้ EUR/USD หมายความว่าแลก...