Home Quotes Quote of the day

Quote of the day

607
0

ความผันผวนในระยะสั้นจะมากสุดที่บริเวณจุดกลับตัว และจะค่อยๆลดลงเมื่อเกิดเป็นแนวโน้มขึ้นมา – George Soros