Home Uncategorized Quote of the day 2107

Quote of the day 2107

604
0

หากคุณสามารถเรียนรู้ที่จะสร้างสภาวะของจิตใจ
ไม่ให้รับผลกระทบจากพฤติกรรมของตลาดได้
การต่อสู้ก็จะยุติลง – Mark Douglas