Home Uncategorized Quote of the day 2104

Quote of the day 2104

841
0

ทัศนคติของฉันคือต้องเตรียมตัวให้ดีกว่าคู่แข่งเสมอ วิธีเตรียมตัวของฉันคือการทำงานในแต่ละคืน -Marty Schwartz