Home FX Learning and Tips FX Learning – SLIPPAGE

FX Learning – SLIPPAGE

725
0

SLIPPAGE (ค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างราคา)
ความแตกต่างระหว่าง ราคาที่ร้องขอ(Requested Price) และราคาที่ซื้อขายจริง(Executed Price)
ซึ่งเกิดขึ้นได้เนื่องจากสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง