Home FX Learning and Tips FX Learning – Going Short

FX Learning – Going Short

1317
0

Going Short – เมื่อเทรดเดอร์จะ “เปิดสถานะขาย” สกุลเงินแรกจะถูกขายในขณะที่สกุลเงินที่สองจะถูกซื้อ
การ Short จึงเป็นการขายตามสกุลเงินแรกของคู่สกุลเงิน ด้วยความหวังว่าราคาจะลดลง