Home Uncategorized FX Learning – Counter Currency

FX Learning – Counter Currency

1265
0

Counter Currency สกุลเงินเคาน์เตอร์ คือ สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน
สกุลเงินเคาน์เตอร์หรือค่าเงินอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ฟอเร็กซ์)