Home FS Fundamental DAILY NEWS – ข่าวเด่นเศรษฐกิจ 5 พ.ย.62

DAILY NEWS – ข่าวเด่นเศรษฐกิจ 5 พ.ย.62

3314
0

1. สหรัฐฯ-จีน อยู่ระหว่างเจรจายกเลิกมาตรการภาษีที่บังคับใช้ก่อนหน้านี้

    สหรัฐฯ และจีน กำลังเจรจาต่อรองเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีที่บังคับใช้ไปแล้วบางส่วน โดยแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขให้จีนต้องซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกา, ห้ามแทรกแซงค่าเงินหยวน, ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา, และเปิดกว้างทางเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ มากขึ้น

2. ธนาคารกลางจีนลดดอกเบี้ย MLF (ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง หรือ Medium-term Lending Facility) จาก 3.3% เหลือ 3.25%

    ธนาคารกลางจีนตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย MLF ลง หวังเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธนาคารพาณิชย์ โดยเพิ่มวงเงินเข้าไปในระบบธนาคารของประเทศ 400,000 ล้านหยวน (หรือประมาณ 57,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ) เพื่อช่วยลดต้นทุนของภาคการเงินในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว

3. ธนาคารกลางออสเตรเลีย คงดอกเบี้ยอัตราเดิมที่ 0.75%

    ธนาคารกลางออสเตรเลียยังคงดอกเบี้ยไว้ที่อัตราเดิม ส่งผลให้ AUD/USD แข็งค่าขึ้น 0.3% อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางพร้อมที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นหลังจากนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว เนื่องจาก 3 เดือนที่ผ่านมา ตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่มีการขยายตัวเพิ่ม ยกเว้นอัตราเงินเฟ้อที่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ การใช้อัตราดอกเบี้ยเดิมยังมีจุดประสงค์เพื่อประเมินผลลัพธ์ของนโยบายการเงินที่บังคับใช้ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจปี 62 ขยายตัว 2.25% และเพิ่มเป็น 3% ในปี 63

————————————–
สนับสนุนข้อมูลโดย FortFS 
https://www.facebook.com/ffs.trading.th/