Home Courses TECHNICAL INDICATORS : MOVING AVERAGE

TECHNICAL INDICATORS : MOVING AVERAGE

3562
0

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นอินดิเคเตอร์สำหรับประเมินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งแสดงถึงราคาเฉลี่ยของสกุลเงินในระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กำหนดอินดิเคเตอร์นี้ใช้เพื่อวัด Momentum, ทิศทาง และกำหนดพื้นที่ของแนวรับแนวต้าน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายแบบ ซึ่งรวมไปถึง Simple Moving Average (SMA) , Exponential Moving Average (EMA) , Smoothed Moving Average (SMMA) , Linear Weighted Moving Average (LWMA)

วิธีที่นิยมในการตีความหมายของอินดิเคเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคา คือเปรียบเทียบกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กับ Price action เมื่อราคาของสกุลเงินขึ้นไปสูงกว่าของกราฟค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่าเกิดสัญญาณขาขึ้น ถ้าราคาของสกุลเงินลงไปต่ำกว่ากราฟของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จะถือว่าเกิดสัญญาณขาลง

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ ebook การเทรดคู่สกุลเงินหลัก : ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ ใน https://www.tickmill.com/th/education/ebooks