Home Uncategorized Quote of the day

Quote of the day

1542
0

“เรียนรู้ได้ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น เพราะมันถูกกว่า! ”
-John Bogle-