Home FX Learning and Tips FX Learning – STRIKE PRICE

FX Learning – STRIKE PRICE

638
0

STRIKE PRICE (ราคาใช้สิทธิ)
เป็นราคาที่กำหนด ซึ่งสามารถซื้อหรือขายสัญญาอนุพันธ์ได้เมื่อมีการใช้สิทธิ