Home FX Learning and Tips FX Learning – DEVALUATION

FX Learning – DEVALUATION

737
0

การลดค่าเงิน
การปรับลดมูลค่าเงินของประเทศโดยเจตนาที่สัมพันธ์กับสกุลเงินอื่น กลุ่มสกุลเงิน หรือมาตรฐานสกุลเงินอื่น
ประเทศที่มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่หรืออัตราแลกเปลี่ยนกึ่งคงที่มักจะใช้เครื่องมือนโยบายการเงินนี้