Home Uncategorized Fibonacci Retracement คืออะไร?

Fibonacci Retracement คืออะไร?

3726
0

Fibonacci Retracement (ฟีโบนัชชี รีเทรชเมนท์) เป็นเครื่องมือรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการหาแนวรับ-แนวต้านสําคัญในการเทรด เมื่อราคาเกิดการปรับฐานในช่วงที่ตลาดกําลังเป็น trend โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีจํานวน Fibonacci และอัตราส่วนผลต่างของตัวเลขในลําดับ ซึ่งเป็นแบบแผนทางคณิตศาสตร์ที่เกิดในธรรมชาติ

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายและมีโอกาสสูงขึ้นในการพยากรณ์ได้แม่นยํา สังเกตได้จากนักลงทุนจํานวนมากที่ใข้หลักการนี้ มักจะเข้า order ในบริเวณแนวรับ-แนวต้านเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม Fibonacci Retracement เป็นแค่รูปแบบหนึ่งของการสังเกต Pattern ของการเกิดซ้ําจากอดีต จึงเป็นไปได้ที่จะผิดทางได้ ดังนั้นเทรดเดอร์ที่นําเครื่องมือดังกล่าวนี้ไปใช้ ควรบริหารความเสี่ยงของ order เช่นเดียวกับการใช้เครื่องมืออื่นๆในการเทรดเสมอ


ศึกษาเพิ่มเติมที่ Ebook ClubFX ภาษาไทยเพื่อคนไทย ให้ข้อมูลและความรู้เบื้องต้นในการเทรด Forex อ่านเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ http://clubfx.com/ebook/e-bookTH-TICxClubfx.pdf