Home FS Fundamental อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands (BB)

อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands (BB)

3373
0

อินดิเคเตอร์ Bollinger Bands (BB) จะคล้ายกับ Envelopes ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือแถบของซอง Envelopes จะถูกวางแผนเป็นระยะทางคงที่ (%) ห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ขณะที่แถบ Bollinger Bands ถูกกำหนดโดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าความผันผวนดังนั้น แถบของ Bollinger Bands จะปรับระยะไปตามสภาวะตลาด เมื่อตลาดมีความผันผวนมากขึ้นแถบจะกว้างขึ้น และหดตัวในช่วงที่มีความผันผวนน้อยลง

แถบ Bollinger มักจะถูกจัดวางไว้ในแผนภูมิราคา แต่ก็สามารถเพิ่มแผนภูมิตัวบ่งชี้ (Custom indicators) ได้ เช่นเดียวกับกรณีของ Envelopes 

การตีความ Bollinger Bands จะขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าราคามีแนวโน้มที่จะอยู่ในระหว่างขอบด้านบนและด้านล่างของ Bollinger Bands คุณลักษณะที่โดดเด่นของตัวบ่งชี้ Bollinger Band คือความกว้างของ Band เนื่องจากความผันผวนของราคา โดยในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงราคามาก (เช่นความผันผวนสูง) แถบจะขยายออกไปในราคาที่มากพอสมควร ทำให้ราคามีระยะวิ่งจากขอบบนและขอบล่างที่กว้าง เมื่อความผันผวนต่ำ ความกว้างของแบนด์ก็จะถูกจำกัดให้แคบลง

ลักษณะดังต่อไปนี้เป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่ม Bollinger Band:
เมื่อตลาดมีความผันผวนต่ำ แบนด์จะแคบลง แล้วเมื่อมีการเบรคแบนด์หลังภาวะนี้ จะค่อนข้างคาดหวังได้ว่าการวิ่งต่อไปจะกลายเป็นเทรนด์

หากมีการเบรคออกไปแล้วถูกดันกลับเข้ามาในแถบ ก็เป็นไปได้ที่อาจมีแนวโน้มกลับตัวเกิดขึ้น

หากการเคลื่อนไหวด้านราคาที่เริ่มต้นจากด้านหนึ่ง จะไปถึงจุดที่ตรงกันข้าม การสังเกตรูปแบบการวิ่งของราคาครั้งล่าสุดมีประโยชน์สำหรับการคาดการณ์แนวทางราคาว่าจะเกิดซ้ำได้อีก

การคำนวณ
แถบ Bollinger ถูกสร้างโดยสามบรรทัด เส้นกึ่งกลาง (ML) เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทั่วไป

ML = SUM [ปิด, N] / N
ขอบด้านบน, TL, จะมีระยะห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย ด้วยระยยะห่างเป็นจำนวนเท่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (D) สูงกว่า ML

TL = ML + (D * StdDev)
ขอบด้านล่าง (BL) คือระยะจากเส้นกึ่งกลางห่างลงไปสู่ขอบล่างด้วยขนาดของอัตราเบี่ยงเบนมาตรฐานเดียวกัน
BL = ML – (D * StdDev)
โดยที่:
N – คือจำนวนแท่งที่ใช้ในการคำนวณ
SMA – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา
StdDev – หมายถึงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
StdDev = SQRT (SUM [(CLOSE – SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N] / N)

ขอแนะนำให้ใช้ Moving Average 20 เป็นเส้นค่าเฉลี่ย และขีดเส้นด้านบนและด้านล่างสองส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2SD) ออกจากบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่น้อยกว่า 10 ช่วงมีผลเล็กน้อย