Home Courses ประเภทของตลาดฟอเร็กซ์

ประเภทของตลาดฟอเร็กซ์

2393
0

ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินสามารถแบ่งประเภทตามช่วงเวลาของการส่งมอบธุรกรรมได้ดังต่อไปนี้

1. ตลาดแบบ spot

2. ตลาดแบบ forward

3. ตลาดแบบ futures

ตลาด spot คือสถานที่ที่สกุลเงินถูกซื้อและขายด้วยราคาในขณะนั้น (spot rate) ซึ่งราคาถูกกำหนดโดย supply และ demand ที่สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็น อัตราดอกเบี้ย นโยบายทางการเมือง สังคม และมุมมองต่ออนาคตของสกุลเงินหนึ่งเทียบกับเงินสกุลอื่น

ในทางกลับกัน ตลาด forward และ future จะทำธุรกรรมสัญญาที่อ้างอิงกับราคาของสกุลเงิน ที่มีการอ้างอิงหรือมีวันส่งมอบในอนาคต

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่ ebook การเทรดคู่สกุลเงินหลัก : ข้อมูลเชิงลึกและกลยุทธ์ ใน https://www.tickmill.com/th/education/ebooks