Home Courses บทที่ 19 : ข่าวสารสำคัญที่มีผลต่อค่าเงิน

บทที่ 19 : ข่าวสารสำคัญที่มีผลต่อค่าเงิน

232
0

… Forex เป็นตลาดเงินที่นักลงทุนทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ จึงทำให้ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งสถานการณ์ภายในประเทศเจ้าของสกุลเงิน และเหตุการณ์สำคัญระหว่างประเทศ มีผลมากต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน … ซึ่งผู้เทรด Forex จำเป็นต้องติดตามข่าวสารเหล่านี้อยู่เสมอ เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ/ขาย ให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาด … โดยตัวอย่างต่อไปนี้ คือ ข่าวสารสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของมูลค่าเงินตราต่างประเทศ …

1. สภาวะในตลาดหุ้น … เป็นปัจจัยที่ส่งผลมากต่อการลงทุนและอุปสงค์ต่อเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของสถาบันการเงิน และบริษัทขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจ

2. อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตร … ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินของประเทศเจ้าของพันธบัตร ที่เห็นได้ชัด เช่น พันธบัตรดอลล่าร์สหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve Bank (Fed)

3. สภาวะเศรษฐกิจภาคการผลิต … มูลค่าเศรษฐกิจของหลายประเทศมักขึ้นอยู่กับภาคการผลิตเป็นหลัก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบ และแร่ธาตุที่สำคัญ จึงมีผลต่อกิจกรรมการผลิต รวมทั้งการอ่อนค่า-แข็งค่าของสกุลเงินในประเทศนั้นๆ

4. รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ … ที่สำคัญเช่น GDP ของประเทศ , อัตราเงินเฟ้อ , อัตราการว่างงาน , ดัชนีราคาค้าปลีก , การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm payrolls) , ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม , อัตราการใช้กำลังผลิตอุตสาหกรรม (Utilization. Capacity) , ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) , ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) , ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ฯลฯ

5. การค้าระหว่างประเทศ … ดุลการค้าและการชำระเงิน จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าสกุลเงิน โดยประเทศที่ส่งออกสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดโลกได้มาก ก็จะทำให้สกุลเงินของประเทศแข็งค่าขึ้น เนื่องจากผู้นำเข้าต้องแลกเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินของประเทศเจ้าของสินค้า ซึ่งทำให้อุปสงค์ต่อเงินตราของประเทศที่ได้เปรียบดุลการค้าเพิ่มสูงขึ้น … ส่วนประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้ามากและขาดดุลการค้า ก็จะทำให้สกุลเงินของประเทศนั้นอ่อนค่าลง

6. สถานการณ์ด้านการเมือง … สถานะของประเทศที่มีความได้เปรียบ-เสียเปรียบ ในทางการเมืองระหว่างประเทศ เสถียรภาพของรัฐบาล รวมทั้งนโยบายการเงินและกฎระเบียบทางการค้า จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน และมูลค่าของสกุลเงินของประเทศด้วย

… ทั้งนี้ ในโปรแกรม MT4 จะมีฟังก์ชัน “Economic Calendar” มาให้ผู้เทรดได้รับทราบกำหนดการรายงานข่าวสารสำคัญทางเศรษฐกิจต่างๆ …

(อ่านต่อที่ บทที่ 20 : ความสัมพันธ์ระหว่าง Forex กับดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ)